Skoči na glavno vsebino
Razvijanje informacijske pismenosti

Razvijanje informacijske pismenosti

Maja Vičič Krabonja

Aktivnost predstavlja uvod v novo temo. Spoznanja, do katerih pridejo dijaki služijo kot izhodišče za nadaljnje aktivnosti, kjer bodo raziskovali medsebojni vpliv naravno in družbeno-geografskih elementov na gospodarstvo in obratno. Bistvo aktivnosti je, da dijaki sami iščejo podatke (v tem primeru o razvitosti držav), jih presojajo, analizirajo, primerjajo in ustrezno predstavijo. Gre torej za učno priložnost, pri kateri v skladu s 6. področjem digitalnega okvira DigCompEdu dijaki razvijajo svojo informacijsko pismenost. Osrednja aktivnost je vaja iskanja podatkov, njihov vnos skupno tabelo, kjer lahko učitelj sproti preveri kakovost vpisanih podatkov, ter jih nato uporabi (npr. razvrščanje, risanje grafov) kot izhodišče za nadaljnje aktivnosti in doseganje zastavljenih ciljev. Tak način hkrati omogoča, da dijaki ob spodbudi učitelja ubesedijo – pojasnijo svoje načine iskanja ter presojanja virov, jih primerjajo z drugimi in dobijo hitro povratno informacijo o njihovi učinkovitosti. Pri uvodnem preverjanju predznanja smo uporabili odzivni sistem ( v našem primeru http://audit.altii.online/index.php, lahko pa bi učitelj uporabil tudi katero drugo orodje, ki so ga dijaki (in učitelj) vajeni, npr. Menti, Google ali Office 365 obrazce, vprašalnik v Moodlu…). Na tak način so odgovori dijakov zbrani in vidni, kar omogoča razpravo in popravljanje napačno razumljenih konceptov. V individualni nalogi dijaki pripravijo predstavitev izbranih podatkov o posameznih državah, pri čemer je poudarek na njihovi smisleni vizualni predstavitvi (obliko dijaki izberejo sami).  Pomembno, je da imajo dijaki v virtualnem prosotru dostop tako do kriterijev uspešnosti, kot tudi do vseh izdelkov, ki so jih pripravili sošolci in se učijo drug od drugega.

Zapri dostopnost